Thông báo kết quả thi Nat – test kỳ thi ngày 10/12/2017 – Du hoc quoc te HQ

Thông báo kết quả thi Nat – test kỳ thi ngày 10/12/2017

Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế HQ trân trọng thông báo các em thí sinh có SỐ BÁO DANH dưới đây đã đỗ kỳ thi Nat – Test lần 6 năm 2017:

* Những thí sinh có SBD sau đây đã đỗ kỳ thi Nat – test cấp độ 3:

1763400005       1763400007       1763400009       1763400012

1763400013       1763400015       1763400017       1763400019

1763400020       1763400023       1763400024       1763400025

1763400030       1763400032       1763400033       1763400034

1763400038       1763400039       1763400040       1763400044

1763400050       1763400052       1763400053       1763400056

1763400059       1763400063       1763400067

* Những thí sinh có SBD sau đây đã đỗ kỳ thi Nat – test cấp độ 4:

1764400001       1764400003       1764400004       1764400008

1764400010       1764400011       1764400014       1764400018

1764400019       1764400020       1764400021       1764400022

1764400023       1764400027       1764400030       1764400031

1764400032       1764400035       1764400037       1764400038

1764400041       1764400042       1764400043       1764400044

1764400046       1764400047       1764400049       1764400056

1764400057       1764400060       1764400061       1764400064

1764400067       1764400069       1764400073       1764400077

1764400079       1764400080       1764400081       1764400082

1764400084       1764400087       1764400093       1764400095

1764400103       1764400104       1764400105       1764400108

1764400110       1764400115       1764400116       1764400117

1764400118       1764400123       1764400128       1764400130

1764400131       1764400132       1764400133       1764400134

1764400136       1764400144       1764400149       1764400153

1764400156       1764400157       1764400160       1764400162

1764400165       1764400167       1764400170       1764400174

1764400177       1764400179       1764400182       1764400184

1764400189       1764400190       1764400192       1764400200

1764400201       1764400202       1764400203       1764400204

1764400209       1764400211       1764400212       1764400214

1764400215       1764400219       1764400224       1764400225

1764400227       1764400228       1764400230       1764400231

1764400232       1764400240       1764400243       1764400245

1764400246       1764400247       1764400248       1764400250

1764400251       1764400252       1764400253       1764400254

1764400255       1764400256       1764400257       1764400258

1764400259       1764400260       1764400264       1764400265

1764400266       1764400269       1764400272       1764400273

1764400276       1764400277       1764400281       1764400282

1764400283       1764400285       1764400288       1764400290

1764400292       1764400296       1764400298       1764400301

1764400302       1764400303       1764400304       1764400306

1764400310       1764400311       1764400313       1764400317

1764400319       1764400320       1764400324       1764400328

1764400331       1764400332       1764400334       1764400337

1764400341       1764400346       1764400349       1764400350

1764400351       1764400353       1764400355       1764400356

1764400357       1764400359       1764400361       1764400363

1764400364       1764400366       1764400368       1764400369

1764400370       1764400372       1764400377       1764400378

1764400379       1764400383      

* Những thí sinh có SBD sau đây đã đỗ kỳ thi Nat – test cấp độ 5:

1765400001       1765400002       1765400003       1765400004

1765400005       1765400006       1765400007       1765400008

1765400010       1765400011       1765400012       1765400014

1765400015       1765400016       1765400017       1765400019

1765400022       1765400025       1765400027       1765400028

1765400030       1765400031       1765400032       1765400033

1765400035       1765400036       1765400037       1765400038

1765400039       1765400042       1765400043       1765400045

1765400046       1765400047       1765400048       1765400049

1765400050       1765400052       1765400053       1765400057

1765400058       1765400059       1765400062       1765400063

1765400064       1765400065       1765400067       1765400068

1765400069       1765400070       1765400071       1765400072

1765400073       1765400074       1765400075       1765400076

1765400078       1765400080       1765400081       1765400082

1765400083       1765400084       1765400085       1765400087

1765400088       1765400089       1765400092       1765400093

1765400094       1765400095       1765400096       1765400097

1765400099       1765400102       1765400103       1765400105

1765400106       1765400108       1765400110       1765400111

1765400112       1765400113       1765400114       1765400115

1765400116       1765400117       1765400118       1765400122

1765400123       1765400124       1765400125       1765400126

1765400127       1765400130       1765400132       1765400133

1765400135       1765400137       1765400138       1765400139

1765400141       1765400142       1765400143       1765400144

1765400146       1765400147       1765400148       1765400149

1765400152       1765400153       1765400155       1765400156

1765400157       1765400158       1765400159       1765400160

1765400161       1765400162       1765400163       1765400164

1765400165       1765400166       1765400167       1765400169

1765400170       1765400172       1765400173       1765400174

1765400175       1765400176       1765400177       1765400178

1765400179       1765400181       1765400182       1765400184

1765400185       1765400187       1765400189       1765400190

1765400192       1765400193       1765400195       1765400198

1765400199       1765400200       1765400201       1765400202

1765400203       1765400204       1765400205       1765400206

1765400207       1765400208       1765400210       1765400211

1765400213       1765400214       1765400216       1765400218

1765400219       1765400220       1765400221       1765400222

1765400224       1765400225       1765400226       1765400227

1765400228       1765400229       1765400230       1765400231

1765400232       1765400233       1765400234       1765400236

1765400237       1765400238       1765400239       1765400242

1765400243       1765400244       1765400247       1765400250

1765400251       1765400252       1765400253       1765400254

1765400256       1765400257       1765400258       1765400260

1765400262       1765400264       1765400265       1765400267

1765400268       1765400271       1765400272       1765400273

1765400274       1765400275       1765400276       1765400277

1765400279       1765400281       1765400282       1765400284

1765400285       1765400286       1765400287       1765400288

1765400292       1765400293       1765400294       1765400295

1765400296       1765400297       1765400298       1765400300

1765400301       1765400302       1765400305       1765400307

1765400310       1765400313       1765400315       1765400316

1765400318       1765400322       1765400323       1765400324

1765400325       1765400326       1765400327       1765400328

1765400329       1765400330       1765400333       1765400334

1765400335       1765400336       1765400337       1765400338

1765400339       1765400340       1765400341       1765400342

1765400343       1765400344       1765400346       1765400350

1765400352       1765400355       1765400358       1765400360

1765400361       1765400364       1765400365       1765400366

1765400367       1765400368       1765400370       1765400371

1765400372       1765400375       1765400376       1765400377

1765400378       1765400379       1765400380       1765400381

1765400382       1765400383       1765400384       1765400385

1765400386       1765400389       1765400390       1765400391

1765400392       1765400393       1765400394       1765400395

1765400396       1765400397       1765400398       1765400400

1765400401       1765400402       1765400403       1765400404

1765400406       1765400407       1765400408       1765400409

1765400410       1765400413       1765400415       1765400416

1765400417       1765400418       1765400419       1765400421

1765400423       1765400424       1765400425       1765400426

1765400427       1765400428       1765400429       1765400430

1765400433       1765400434       1765400436       1765400437

1765400439       1765400440       1765400441       1765400443

1765400447       1765400448       1765400449       1765400452

1765400453       1765400454       1765400455       1765400456

1765400457       1765400459       1765400460       1765400461

1765400462       1765400464       1765400465       1765400468

1765400469       1765400470       1765400471       1765400472

1765400473       1765400475       1765400476       1765400477

1765400478       1765400479       1765400480       1765400481

1765400482       1765400483       1765400484       1765400485

1765400487       1765400489       1765400490       1765400491

1765400492       1765400493       1765400494       1765400496

1765400497       1765400500       1765400502       1765400504

1765400505       1765400506       1765400507       1765400508

1765400510       1765400512       1765400513       1765400517

1765400518       1765400519       1765400520       1765400521

1765400522       1765400523       1765400524       1765400527

1765400529       1765400530       1765400532       1765400533

1765400534       1765400535       1765400536       1765400538

1765400539       1765400541       1765400542       1765400544

1765400546       1765400548       1765400550       1765400551

1765400552       1765400553       1765400554       1765400556

1765400557       1765400558       1765400559       1765400560

1765400561       1765400563       1765400565       1765400566

1765400567       1765400568       1765400569       1765400571

1765400572       1765400573       1765400574       1765400576

1765400577       1765400578       1765400579       1765400580

1765400581       1765400582       1765400583       1765400584

1765400585       1765400587       1765400589       1765400590

1765400591       1765400592       1765400594       1765400595

1765400596       1765400598       1765400599       1765400600

1765400601       1765400603       1765400604       1765400605

1765400606       1765400607       1765400608       1765400609

1765400611       1765400613       1765400614       1765400617

1765400618       1765400619       1765400620       1765400623

1765400624       1765400625       1765400626       1765400628

1765400629       1765400630       1765400632       1765400635

1765400636       1765400637       1765400638       1765400639

1765400640       1765400641       1765400642       1765400643

1765400644       1765400646       1765400647       1765400648

1765400649       1765400651       1765400652       1765400654

1765400655       1765400656       1765400660       1765400661

1765400663       1765400664       1765400665       1765400668

1765400669       1765400672       1765400674       1765400675

1765400676       1765400677       1765400679       1765400681

1765400682       1765400683       1765400685       1765400686

1765400688       1765400689       1765400690       1765400691

1765400692       1765400694       1765400695       1765400696

1765400697       1765400698       1765400700       1765400703

1765400705       1765400706       1765400707       1765400708

1765400709       1765400710       1765400714       1765400715

1765400716       1765400717       1765400718       1765400720

1765400722       1765400723       1765400726       1765400727

1765400728       1765400729       1765400730       1765400731

1765400732       1765400733       1765400735       1765400736

1765400737       1765400738       1765400739       1765400740

1765400741       1765400742       1765400743       1765400744

1765400746       1765400747       1765400749       1765400750

1765400751       1765400752       1765400753       1765400754

1765400755       1765400757       1765400759       1765400760

1765400761       1765400762       1765400764       1765400768

1765400769       1765400770       1765400771       1765400772

1765400773       1765400774       1765400775       1765400776

1765400779       1765400782       1765400783       1765400784

1765400785       1765400789       1765400790       1765400791

1765400792       1765400795       1765400796       1765400797

1765400798       1765400799       1765400800       1765400801

1765400802       1765400804       1765400805       1765400807

1765400808       1765400809       1765400812       1765400813

1765400814       1765400815       1765400817       1765400818

1765400819       1765400820       1765400821       1765400822

1765400823       1765400824       1765400825       1765400826

1765400827       1765400828       1765400830       1765400831

1765400832       1765400833       1765400834       1765400835

1765400836       1765400837       1765400841       1765400842

1765400843       1765400844       1765400845       1765400846

1765400847       1765400849       1765400850       1765400851

1765400852       1765400853       1765400854       1765400856

1765400857       1765400859       1765400861       1765400862

1765400863       1765400864       1765400867       1765400869

1765400870       1765400872       1765400873       1765400875

1765400876       1765400877       1765400879       1765400880

1765400881       1765400883       1765400884       1765400886

1765400890       1765400891       1765400893       1765400894

1765400895       1765400896       1765400898       1765400899

1765400900       1765400901       1765400903       1765400907

1765400909       1765400911       1765400913       1765400914

1765400915       1765400916       1765400917       1765400918

1765400920       1765400921       1765400929       1765400930

1765400931       1765400935       1765400936       1765400937

1765400938       1765400939       1765400942       1765400944

1765400945       1765400946       1765400947       1765400948

1765400949       1765400950       1765400951       1765400952

1765400953       1765400954       1765400957       1765400958

1765400959       1765400960       1765400961       1765400962

1765400963       1765400964       1765400965       1765400967

1765400968       1765400969       1765400970       1765400971

1765400972       1765400976       1765400977       1765400978

1765400979       1765400980       1765400981       1765400982

1765400983       1765400984       1765400985       1765400986

1765400987       1765400988       1765400989       1765400990

1765400991       1765400992       1765400993       1765400994

1765400995       1765400996       1765400997       1765400998

1765401000       1765401004       1765401006       1765401010

1765401011       1765401017       1765401018       1765401019

1765401021       1765401022       1765401024       1765401025

1765401026       1765401027       1765401028       1765401029

1765401030       1765401032       1765401033       1765401034

1765401035       1765401037       1765401038       1765401039

1765401043       1765401044       1765401045       1765401047

1765401048       1765401049       1765401050       1765401051

1765401054       1765401056       1765401057       1765401059

1765401060       1765401061       1765401062       1765401063

1765401064       1765401065       1765401066       1765401067

1765401068       1765401071       1765401073       1765401074

1765401077       1765401079       1765401080       1765401081

1765401082       1765401084       1765401085       1765401086

1765401087       1765401088       1765401089       1765401091

1765401092       1765401093       1765401095       1765401097

1765401098       1765401099       1765401100       1765401103

1765401104       1765401105       1765401106       1765401107

1765401109       1765401110       1765401111       1765401112

1765401114       1765401116       1765401118       1765401119

1765401122       1765401123       1765401126       1765401127

1765401128       1765401129       1765401130       1765401131

1765401133       1765401134       1765401135       1765401136

1765401137       1765401139       1765401143       1765401144

1765401145       1765401146       1765401147       1765401148

1765401149       1765401150       1765401151       1765401153

1765401154       1765401155       1765401156       1765401157

1765401158       1765401159       1765401161       1765401162

1765401163       1765401164       1765401166       1765401167

1765401168       1765401169       1765401171       1765401172

1765401173       1765401174       1765401176       1765401177

1765401179       1765401180       1765401181       1765401182

1765401183       1765401184       1765401185       1765401186

1765401187       1765401188       1765401189       1765401190

1765401191       1765401192       1765401193       1765401194

1765401195       1765401197       1765401198       1765401200

1765401201       1765401203       1765401204       1765401205

1765401206       1765401207       1765401208       1765401209

1765401210       1765401211       1765401212       1765401213

1765401214       1765401215       1765401216       1765401217

1765401218       1765401219       1765401220       1765401221

1765401222       1765401223       1765401224       1765401225

1765401226       1765401228       1765401231       1765401233

1765401234       1765401235       1765401236       1765401237

1765401238       1765401240       1765401242       1765401243

1765401244       1765401246       1765401247       1765401248

1765401250       1765401252       1765401254       1765401255

1765401256       1765401258       1765401259       1765401262

1765401265       1765401268       1765401269       1765401270

1765401271       1765401272       1765401273       1765401274

1765401275       1765401278       1765401279       1765401280

1765401281       1765401283       1765401284       1765401285

1765401286       1765401287       1765401288       1765401290

1765401292       1765401293       1765401295       1765401296

1765401297       1765401298       1765401299       1765401300

1765401301       1765401302       1765401303       1765401304

1765401305       1765401306       1765401307       1765401309

1765401310       1765401312       1765401313       1765401314

1765401316       1765401319       1765401320       1765401321

1765401322       1765401324       1765401326       1765401328

1765401329       1765401330       1765401331       1765401332

1765401334       1765401336       1765401337       1765401339

1765401340       1765401341       1765401343       1765401344

1765401345       1765401346       1765401349       1765401351

1765401352       1765401353       1765401355       1765401357

1765401358       1765401359       1765401360       1765401361

1765401362       1765401364       1765401365       1765401366

1765401368       1765401370       1765401372       1765401373

1765401377       1765401379       1765401380       1765401381

1765401382       1765401383       1765401384       1765401385

1765401386       1765401387       1765401388       1765401390

1765401391       1765401392       1765401393       1765401395

1765401396       1765401397       1765401398       1765401399

1765401400       1765401401       1765401402       1765401403

1765401405       1765401406       1765401407       1765401408

1765401409       1765401411       1765401412       1765401413

1765401414       1765401416       1765401417       1765401418

1765401420       1765401421       1765401422       1765401425

1765401428       1765401429       1765401432       1765401434

1765401436       1765401437       1765401438       1765401439

1765401440       1765401441       1765401442       1765401444

1765401445       1765401446       1765401447       1765401448

1765401449       1765401450       1765401452       1765401453

1765401454       1765401457       1765401458       1765401459

1765401460       1765401461       1765401462       1765401464

1765401465       1765401466       1765401467       1765401468

1765401469       1765401472       1765401473       1765401474

1765401476       1765401477       1765401479       1765401480

1765401481       1765401483       1765401484       1765401489

1765401492       1765401493       1765401494       1765401495

1765401496       1765401497       1765401499       1765401501

1765401502       1765401503       1765401504       1765401505

1765401506       1765401507

 

Khi đến nhận kết quả thi thí sinh vui lòng mang theo hóa đơn và phiếu dự thi, công ty chỉ trả kết quả đến ngày 31/01/2018

Địa điểm đăng ký và trả kết quả thi:

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ HQ

Địa chỉ: Tầng 4, Nhà số 61 Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.62694620

Email: nattesthanoi1@gmail.com

Website: www.duhocquoctehq.com

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *